DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ TÂM THẮNG

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí TRẦN THẾ QUANG

Chức vụ: BTĐU – Chủ tịch UBND xã

SĐT: 0979085737

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí ĐẶNG HUY TOÀN

Chức vụ: PBTĐU – CN UBKTĐU xã

SĐT: 0983494695

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí TRẦN MINH ĐƯỜNG

Chức vụ: PBTĐU – Chủ tịch HĐND xã

SĐT: 0944153157

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí Y THANH BKRÔNG

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã - CTCĐ

SĐT: 0906408915

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí VŨ SINH QUYẾT

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND xã

SĐT: 0985062279

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí NGUYỄN SỸ ÁNH

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

SĐT: 0905063132

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí NGUYỄN VĂN THƠ

Chức vụ:  Chủ tịch MTTQVN xã

SĐT: 0965528561

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí CAO ĐẮC CHÍ

Chức vụ: Chủ tịch Hội CCB xã

SĐT: 0985978206

 

 

 

 

 1. Đồng chí ĐỖ LẦN

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

SĐT: 0985845002

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí NGUYỄN THỊ LĨNH

Chức vụ: Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

SĐT: 0984140008

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí NGUYỄN VĂN THÌN

Chức vụ: BT Đoàn xã

SĐT: 0935943477

 

 

 

 

 1. Đồng chí ĐOÀN ĐÌNH ĐỒNG

Chức vụ: Văn phòng TK xã

SĐT: 0942160802

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí TRẦN THANH HƯƠNG

Chức vụ: Văn phòng TK xã

SĐT: 0869261626

 1. Đồng chí VŨ VĂN ĐOÀN

Chức vụ: Kế toán xã

SĐT:

 

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí CAO THỊ CỬU

Chức vụ: Kế toán xã xã

SĐT: 0905684009

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí HÀ VĂN GIANG

Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS xã

SĐT: 0978826777

 

 

 

 

 

 1.       Đồng chí BÙI THỊ LAN

Chức vụ: CC. TBXH xã

SĐT: 0974886150

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí HOÀNG VĂN THỌ

Chức vụ: Tư pháp HT xã

SĐT: 0372246789

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí VŨ THỊ THÚY DUNG

Chức vụ: Địa chính xã

SĐT: 0367800009

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí TẠ BỬU LONG

Chức vụ: Địa chính xã

SĐT: 0945905161

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí TRẦN MẠNH TRƯỜNG

Chức vụ: CC VHXH xã

SĐT: 0835014747

 

 

 

 

 

 1. Đồng chí LÊ QUANG NGỌC

Chức vụ: Tư pháp HT xã

SĐT: 0948732732